Fysio/ergo konsulenter

Der er ansat to fuldtids fysio-/ergoterapeutiske konsulenter ved PPR.

Vejledningen tager udgangspunkt i dit barns nuværende funktionsniveau. PPR fysio-og ergoterapeuterne yder konsultativ bistand, men foretager også udredninger, vejledning og rådgivning i samarbejde med de øvrige faggrupper i PPR. Der er ingen behandlingsopgaver. Undervisning, for eksempel barselstræf og tilbud i "Ydelseskataloget" fra PPR. De fysio-/ergoterapeutiske konsulentfunktioner i PPR består i undersøgelser/rådgivning og vejledning/fagligt konsulent bistand. Vi vægter konsultativ bistand højt med henblik på at understøtte tidlig indsats og inklusion og en stor del af arbejdet foregår i et tværfagligt teamsamarbejde med kollegaer i PPR, sundhedsplejersker, ressourcepædagoger, forældre og fagpersoner, der arbejder med børn med særlige behov (almenområdet, specialskoler, specialgruppe). Herudover yder vi undervisning for eksempel barselstræf og tilbud i "Ydelseskataloget" fra PPR med for eksempel "præmature børn", "det fysiske læringsmiljøs betydning for barnets trivsel og udvikling", "CP børn".

Eksempel på fagligt konsultativ bistand:

 • For eksempel ved træffetidsmøder – eller under åben rådgivning op til tre besøg i hjem/dagpasning.
 • Motorik/netværks gruppe en gang ugentlig med forældre, plejeforældre til børn fra 8 måneder til 3 år. Børn med særligt behov for sansemotorisk stimulation.

Målgruppen

Børn med særlige behov og risikobørn fra 0 til 17 år (prioriteret børn fra 0-6 år), hvor forsinket udvikling, sansemotoriske problemer, sygdom, medfødte eller erhvervede neurologiske skader og handicap spiller hæmmende ind på barnets udviklings-og indlæringsmuligheder:

 • Tilbud om fysio- og ergoterapeutisk vejledning og rådgivning til forældre til for tidligt fødte børn
 • Opfølgning på henviste børn fra regionens sygehuse i forbindelse med udredning
 • Børn med diagnoser for eksempel cerebral parese, syndromer, muskelsvind, rygmarvsbrok, generel psykomotorisk retardering, børn med kontaktforstyrrelser, børn med autisme og andre former for opmærksomheds -og adfærdsforstyrrelser
 • Børn som har vanskeligheder med registrering eller forarbejdning af sanseindtryk fra egen krop eller fra omgivelserne (sanseintegrationsvanskeligheder, sensoriske modulations vanskeligheder) for eksempel sensitive børn
 • Børn med problemer i bevægeapparatet som rygproblemer, tågængere, hypermobile børn, børn med hypotoni, babyer med lejringsbetinget skæve kranier
 • Børn med kroniske sygdomme: hjertebørn, gigtbørn, stofskiftesygdomme, børn med astma
 • Børn med mere specifikke problemstillinger for eksempel visuel perceptions problemer, oralmotoriske problemer, håndmotoriske problemer

Prioritering

Tidlig indsats prioriteres for at forebygge og begrænse en truende fejludvikling overfor spædbarnet, børnehavebarnet og skolebarnet. Fysio-/ergoterapeutisk bistand ydes i tilfælde, hvor der et mangelfuldt samspil mellem barnets aktuelle forudsætninger og udfordringer i omgivelserne/konteksten. Indsatsen udspringer af en klientcentreret praksis, som er tværfaglig baseret og er både udredende, målsættende og evaluerende. Barnets deltagelsesmuligheder i dagligdagens aktiviteter og i leg med andre børn i forbindelse med inklusion:

Barnet kan hjælpes til at

 • få øget kendskab til sin krop
 • få bevægeglæde
 • forbedre og udnytte sine motoriske ressourcer
 • få større selvværd
 • få mod til at opsøge nye udfordringer
 • blive bedre til at sortere og bearbejde sanseindtryk
 • blive bedre til at lege
 • blive bedre til at koncentrere sig
 • få øget kropsligt velvære og socialt overskud

I forældre kan hjælpes til at

 • få konkrete forslag til, hvordan I kan stimulere barnets motoriske udvikling.
 • få konkrete forslag til, hvordan I kan tilrettelægge hverdagen, så der tages hensyn til barnets